Algemene voorwaarden Praktijk voor Acupunctuur en Chinese Kruiden Ben Schellekens

Artikel 1. Algemeen
     1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake levering van goederen en
         diensten van Praktijk voor Acupunctuur en Chinese Kruiden, hierna te noemen “de Opdrachtnemer”.
     2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien tussen alle
         betrokken partijen een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst is bereikt.
     3. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die
         op basis van een overeenkomst goederen of diensten afneemt van de Opdrachtnemer.
     4. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over ‘volledige behandeling’ heeft dit betrekking op het geheel
         aan behandelingen die worden verricht met het doel de oorspronkelijke klachten van Opdrachtgever tegen te
         gaan.
     5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene
         voorwaarden of zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de
         uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
     6. Indien de Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de
         bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen
         om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
     7. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk
         nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde
         volledig van toepassing. De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde
         nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel
         mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst
     1. Hieronder wordt verstaan dat de opdrachtgever een mondelinge dan wel schriftelijke afspraak heeft gemaakt
         met de Opdrachtnemer tot een enkele dan wel volledige behandeling.
     2. De Opdrachtnemer is gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever op zijn verzoek
         geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst,
         onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door de Opdrachtnemer verrichtte
         werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.
Artikel 3. Prijzen
     1. De Opdrachtgever wordt geacht de door de Opdrachtnemer gehanteerde tarieven te kennen en daarmee
         akkoord te gaan. De door de Opdrachtnemer opgegeven tarieven zijn inclusief BTW.
     2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, onder vermelding van het factuurnummer.
     3. De Opdrachtnemer is gerechtigd na totstandkoming van de overeenkomst optredende wijzigingen in de
         kostprijs van de door de Opdrachtnemer verschuldigde prestatie(s), ten gevolge van verhoogde arbeids- en
         materiaalkosten, sociale lasten, heffingen van overheidswege, valutakoersen en verdere hier niet genoemde
         onvoorziene omstandigheden aan opdrachtgever door te berekenen, voor zover dit redelijk kan worden
         geacht.
     4. Iedere afspraak, waarbij al dan niet een behandeling heeft plaatsgevonden of die niet minimaal 24 uur van te
         voren is afgezegd, wordt in rekening gebracht.
     5. Klachten betreffende de facturen en factuurprijzen dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen binnen
         acht dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door de Opdrachtnemer, bij gebreke waarvan klachten ter zake
         niet meer worden aanvaard en de Opdrachtgever geacht wordt met de inhoud van de factuur te hebben
         ingestemd. De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort door het indienen van een klacht.
     6. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van
         rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de
         wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
     7. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen
         alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De
         buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk
         gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter
         hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte
         kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen
         eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten
         eveneens rente verschuldigd.
     8. Bij de bestelling van goederen geldt een afnameverplichting voor de Opdrachtgever van alle bestelde
         goederen. Door de Opdrachtnemer geleverde goederen kunnen niet retour worden gebracht of omgeruild
         ongeacht de staat van de verpakking. 

9. Het is door Opdrachtgever niet toegestaan geluid- en beeld opnames te maken in de ruimtes van de praktijk.


Artikel 4. Aansprakelijkheid
     1. De Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
         vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
     2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Opdrachtnemer aangeeft dat deze
         noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld zwangerschap of mogelijke zwangerschap) of waarvan de Opdrachtgever
         redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig
         aan de Opdrachtnemer worden verstrekt. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard
         ook, ontstaan doordat de Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte
         onjuiste en / of onvolledige gegevens.
     3. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele onverwachte bijwerkingen van de behandeling
         waarvan alvorens de behandeling te starten niet afdoende reden was om aan te nemen dat deze bijwerkingen
         zouden kunnen optreden.
     4. De Opdrachtnemer is tevens niet aansprakelijk voor het uitblijven van het beoogde effect tijdens of na een
         behandeling.
     5. Indien de Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de
         Opdrachtnemer beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de behandeling. De aansprakelijkheid
         van de Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in
         voorkomend geval.
     6. De Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend
         verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
         vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt
         om de gebrekkige prestatie van de Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel
         deze aan de Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of
         beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking
         van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. De Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk
         voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade
         door bedrijfsstagnatie.
     7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan
         opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer.
     8. Worden bepaalde onderdelen van de Overeenkomst door derden vervuld, dan is de Opdrachtnemer voor deze
         onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.
Artikel 6. Toepasselijk recht en geschillen
     1. Op deze Algemene Voorwaarden alsmede alle zaken waarop deze voorwaarden van kracht zijn is het
         Nederlands recht van toepassing.
     2. Bij een geschil tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever over de behandeling heeft de Opdrachtgever de
         mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB).
     3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter of toezichthouder doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
         ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
     4. De rechter nabij de vestigingsplaats van de Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te
         nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de Opdrachtnemer het recht het geschil
         voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Artikel 7. Vindplaats en wijziging voorwaarden
     1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch.
     2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand
         komen van de rechtsbetrekking met de Opdrachtnemer.

© 2024 Acupunctuur Ben | franck